درباره ما

 

پايگاه خبری زرك (شماره ثبت:۸۵۶۶۹)؛

زرك: (با كسر «ز» و ساكن روی «ر» و «ك») در گويش لُری به معنای تند، سريع، چالاك است.

صاحب امتياز و مديرمسئول: سميه روزبهانی

تحريريه: بهرام سلاح‌ورزی ـ کرم‌رضا تاج‌مهر ـ سید شهاب پورهاشمیان، فريد نظری و آفرين پنهاني

شماره تماس: ۳۱۶۷-۹۶۵-۰۹۱۶

نشاني: لرستان ـ خرم‌آباد ـ خیابان مطهری ـ روبروی خیابان بهیاری